DRPG_Logo_.jpg

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő: DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Petyina utca 4., „az adatkezelő”)

Adatvédelmi felelősünk: Dr. Petruska Gábor

emailcíme: petruskagabor@drpg.eu

Bővebb információ, panasz: petruskagabor@drpg.eu

​Adatkezelési tájékoztató

  1. A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („az Infótv.”) elvárásainak megfelelően.

  2. A jelen tájékoztató az adatkezelő részére harmadik személyek által küldött elektronikus levelek (e-mailek) olvasása, megválaszolása során felmerülő, a levélíró harmadik személyek („a felhasználók”) által önkéntesen megadott személyes adatok kezelésre vonatkozik.Az adatkezelő által üzemeltetett drpg.eu weblap passzív weblap, amelynek egyetlen célja az, hogy tájékoztassa az érdeklődőket az adatkezelő által üzemeltetett, DRPG KFT elérhetőségeiről és nyitvatartási rendjéről. Az elérhetőségek között a weblap feltünteti a DRPG KFT e-mail címét is, amelyre a felhasználók leveleket küldhetnek.A jelen tájékoztató az olyan esetekre alkalmazandó, amely esetekben a felhasználók a weblapon feltüntetett, a jelen tájékoztatóban is megjelölt e-mail címre személyes adataikat is tartalmazó e-mailt küldenek. Az adatkezelő részére történő e-mail küldéssel a felhasználó az adott adatkezeléshez hozzájárul.

  3. A DRPG KFT e-mail címére küldött leveleket megválaszoljuk, de válaszainkban csak tájékoztatást nyújtunk az általunk forgalmazott termékekről, azok elérhetőségéről. Válaszainkban állatorvosi tanácsot, segítséget nem áll módunkban adni. A DRPG KFT egyelőre nem üzemeltet webshopot, így e-mail útján megrendeléseket nem áll módunkban fogadni. A felhasználók által esetlegesen részünkre megküldött személyes adatokat nem gyűjtjük, nem csoportosítjuk, azokat semmiféle módon nem használjuk fel, azokat a megküldött e-mailben, bejövő e-mailjeink között tároljuk. Kérjük, a felhasználókat, hogy részünkre személyes adatot ne küldjenek, illetve kizárólag abban az esetben küldjenek, amennyiben azt elkerülhetetlennek tartják és a jelen tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

  4. A jelen tájékoztató az adatkezelő által egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról vagy az olyan változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.

  5. Az adatkezelő a felhasználóktól kapott személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Infótv.-vel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezmények, európai uniós jogforrások szabályaival összhangban kezeli. Az adatkezelés jogalapja az Infótv. és a vonatkozó európai uniós szabályok, különösen a GDPR, ezen belül is különösen a GDPR 6. cikk 1. bekezdésének b) pontja. Háttér-jogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is irányadóak. Az adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

  6. Az adatkezelés célja a felhasználók által küldött e-mailek megválaszolása.

  7. A felhasználók által a részünkre esetlegesen elektronikus leveleikben megküldött személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az érintett tartozik felelősséggel.

  8. A felhasználók adatait – a fenti 3. szakaszban rögzítetteken túl – nem őrizzük meg, azokat harmadik személyeknek nem adjuk át, nem továbbítjuk.

  9. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

  10. A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infótv. szerinti esetekben. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).

Budapest, 2018. augusztus 30.

DRPG Kft.