top of page

Általános Szerződési Feltételek

DRPG Kft.

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Forgalmazó a DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, amelynek székhelye 2000 Szentendre, Petyina utca 4., adószáma: 14378012-2-13, cégjegyzékszáma: Cg.13-09-135588.

 

Vevő az a személy, aki elfogadja a Forgalmazó árajánlatát az Árukra vonatkozóan, vagy akinek az Árukra vonatkozó megrendelését Forgalmazó elfogadja. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden Vevőre vonatkozik.

 

Forgalmazóra és Vevőre a jelen Általános Szerződési Feltételek („az ÁSZF”) a továbbiakban a Szerződő felekként hivatkozik.

 

Áru minden olyan termék, amelyet Forgalmazó a jelen ÁSZF alapján Vevő részére értékesít. Forgalmazó állatgyógyászati készítmények és termékek, valamint tápok és takarmányok, továbbá állatorvosi diagnosztikai eszközök és segédanyagok, illetve egyéb állategészségügyi termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Vevő azzal, hogy írásban megrendelést ad Forgalmazónak vagy elfogadja Forgalmazó árajánlatát, elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

Forgalmazó tartozik eladni, Vevő tartozik megvenni az Árukat Forgalmazónak a Vevő által elfogadott írásbeli árajánlatnak megfelelően, vagy Vevőnek a Forgalmazó által elfogadott írásbeli megrendelésének megfelelően.

 

A jelen ÁSZF vonatkozik a Forgalmazó által Vevő számára nyújtott minden árajánlatra, továbbá Forgalmazó és Vevő közötti minden szerződésre, kivéve, ha Szerződő felek egymással írásban ettől eltérően állapodnak meg. Vevő, kivéve, ha Szerződő felek egymással írásban ettől eltérően állapodnak meg, kifejezetten és visszavonhatatlanul elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A jelen ÁSZF a Szerződő felek közötti jogviszony tekintetében minden esetben elsőbbséget élvez Vevő vagy minden más harmadik fél feltételeivel szemben. A jelen ÁSZF rendelkezéseitől való eltéréshez Szerződő felek ilyen tartalmú írásbeli megállapodása vagy Forgalmazó ilyen tartalmú írásbeli, egyoldalú nyilatkozata szükséges.

 

1.3 Az Áruk értékesítésével összefüggésben keletkezett dokumentumokban, árajánlatokban, árlistákban, az ajánlatok elfogadásával kapcsolatos dokumentumokban, számlákban vagy bármely más, Forgalmazó által kibocsátott dokumentumban esetleg előforduló gépelési, nyomdai vagy egyéb hiba vagy mulasztás kijavítható, és ezek nem rónak Forgalmazóra semmiféle kötelezettséget vagy felelősséget.

 

Vevő tartozik tájékozódni az Árukkal kapcsolatban Forgalmazó által szolgáltatott minden információról, így többek között a gyártói előírásokról, biztonságos kezelési és alkalmazási, tárolási, szállítási, hulladékkezelési előírásokat és gyakorlatot. Vevő tartozik tájékoztatni munkavállalóit, a vele más jogviszony alapján közreműködő személyeket, megrendelőit és vevőit ezekről az előírásokról és gyakorlatról, és megfelelő módon tartozik felhívni ezen személyek figyelmét a személyeket, vagyont és környezetet érintő esetleges veszélyforrásokra. Vevő tartozik Forgalmazót kártalanítani minden olyan felmerülő költség és/vagy követelés esetén – ideértve az ésszerű ügyvédi munkadíjakat is – amelyek azzal összefüggésben keletkeztek, hogy Vevő nem tartotta be ezen kötelezettségeit. Ezen túl is jogosult Forgalmazó minden olyan rendelés teljesítését írásban megtagadni és/vagy a Vevővel fennálló jogviszonyát megszüntetni abban az esetben, amennyiben Vevő ezen kötelezettségeit nem teljesíti, nem tartja be.

 

2. AJÁNLATOK, MEGRENDELÉSEK, MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

 

A Forgalmazó által kiadott ajánlatok nem kötelezik Forgalmazót arra, hogy az abban foglaltak alapján Vevő részére teljesítsen. Forgalmazó az általa kiadott ajánlatokkal felhívja Vevőt arra, hogy Vevő nyújtson be Forgalmazó felé megrendelést, amely megrendelés kötelezi Vevőt az abban foglaltak betartására Forgalmazóval szemben.

 

A Vevő által Forgalmazónak leadott megrendelés Vevőt kötelezi az abban foglaltak teljesítésére. A Vevő által Forgalmazónak leadott megrendelés Forgalmazót csak azt követően kötelezi az abban foglaltak teljesítésére, hogy a megrendelést Vevő felé szóban vagy írásban visszaigazolta, az Áruk elérhetőségének függvényében.

 

Vevő a megrendelést a Forgalmazó által rendszeresített és Forgalmazó honlapján elérhető megrendelőlapon vagy ennek alkalmazása nélkül elektronikusan, e-mailben is eljuttathatja Forgalmazóhoz a megrendeles@drpg.eu e-mailcímre történő megküldéssel.

 

Forgalmazó vállalja, hogy a megrendelés kézhezvételét követően, huszonnégy (24) órán belül írásban (e-mailben) vagy szóban (telefonon) tájékoztatja Vevőt abban az esetben, amennyiben a megrendelés szerinti Áru nem elérhető vagy azzal, illetve a megrendelés teljesítésével összefüggésben egyébként bármi probléma merülne fel.

 

3. SZÁLLÍTÁS ÉS HATÁRIDŐ

 

A megrendelt Árut Szerződő felek eseti szerződései alapján Vevő személyesen veszi át Forgalmazó 1036 Budapest, Kolosy tér 1. A épület földszint alatt található fióktelepén vagy Forgalmazó 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. (NTG Gondrand Kft.) raktárában vagy a kiszállításról Forgalmazó személyesen gondoskodik, illetve Forgalmazó gondoskodik arról, hogy az Áru csomagküldő szolgálat vagy más harmadik személy szolgáltatásaként jusson el Vevőhöz. Az átvétel/kiszállítás módját Szerződő felek az eseti megrendelésekben írásban rögzítik.

 

A szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásában feltüntetett határidő. A kereskedelmi feltételeket a Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek (Incoterms) 2020-ban – illetve annak módosítása esetén az azt követően mindenkor – hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni. A tulajdonjog átszállására, valamint a kárveszély viselésére az Incoterms rendelkezései az irányadóak. Személyes átvétel esetén az Áruk vonatkozásában a kárveszély az átadás időpontjában száll át Vevőre, egyébként a kárveszély a futárszolgálatnak vagy más harmadik személy fuvarozónak történő átadással száll át a Vevőre, kivéve, amennyiben a Szerződő felek közötti eseti szerződés ettől eltérően rendelkezik.

 

Forgalmazó mindent, ami tőle elvárható megtesz annak érdekében, hogy az Áruk a megrendelés Forgalmazó által történt visszaigazolásának napjától számított 5-7 munkanapon belül Vevő részére kiszállításra kerüljenek vagy Vevő által átvehetők legyenek. A szállítási határidő tájékoztató jellegű, és nem kötelezi a Forgalmazót, kivéve, amennyiben a Szerződő felek erről az eseti szerződésben írásban másként állapodtak meg.

 

Szerződő felek tisztában vannak azzal, illetve Vevő tudomásul veszi azt, hogy bizonyos, Szerződő felektől független és általuk nem befolyásolható körülmények módosíthatják, meghiúsíthatják vagy késleltethetik a szállítási határidőket. Ilyen esetben, a tudomásszerzést követően, ésszerű határidőn belül Forgalmazó írásban, e-mail útján tájékoztatja Vevőt, és új szállítási határidőre tesz javaslatot. Amennyiben az új szállítási határidőt Vevő nem fogadja el, úgy jogosult a megrendeléstől írásban elállni azzal, hogy ezzel Forgalmazóval szemben kártérítési vagy kártalanítási igénye nem keletkezik.

 

Forgalmazó jogosult a megrendelés szerinti mennyiségen módosítani, vagy a megrendelt mennyiséget több részletben teljesíteni, amennyiben a megrendelés szerinti mennyiség teljesítésére nem képes, kivéve, amennyiben Szerződő felek az eseti szerződésben ettől eltérően állapodtak meg. Forgalmazó minden esetben a ténylegesen teljesített mennyiség alapján állít ki számlát Vevővel szemben.

 

Az eseti szerződés Forgalmazó és Vevő között azzal jön létre, hogy Forgalmazó a Vevőtől származó megrendelést írásban visszaigazolja. Azon Vevők vonatkozásában, akikkel Forgalmazó kereskedelmi szerződést hozott létre, a jogviszonyra a kereskedelmi szerződés, a jelen ÁSZF és az eseti megrendelések együttesen irányadóak.

 

Vevő felelős minden olyan, Forgalmazónak és/vagy a csomagküldő szolgálatnak vagy más harmadik személynek okozott kárért, amely azt követően következik be, hogy az Árukat Forgalmazó a futárszolgálatnak vagy az Áruk kiszállítását végző más harmadik személynek átadta.

 

Vevő gondoskodik az Áruk exportálásával, fuvarozásával, tárolásával, felhasználásával kapcsolatos jogszabályi és egyéb rendelkezések megtartásáról, kivéve, ha Szerződő felek az eseti megrendelésben ettől eltérően állapodtak meg.

 

Az eseti megrendelésekben a Vevő tartozik megadni mindazon adatait, amelyek a megrendelés teljesítéséhez szükségesek. A megadott adatok megfelelőségéért és valóságáért a felelősség Vevőt terheli. Az adatok téves megadásából származó teljesítési hibáért a Forgalmazó felelősséget nem vállal, és igényt tart az adatok téves megadásával neki okozott károk megtérítésére.

 

Amennyiben Vevő az árukat továbbforgalmazási céllal veszi meg, úgy az ehhez szükséges engedélyek, bejelentések megszerzése Vevő feladata és felelőssége.

 

4. VÉTELÁR

 

Az Áruk mindenkori vételára az árajánlatban vagy a Vevőtől származó megrendelés Forgalmazó által történt elfogadásában feltüntetett vételár. Az árajánlat szerinti árak az ott megjelölt időtartamban érvényesek, amelyet követően Forgalmazó a vételárat jogosult módosítani.

 

Forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy az árajánlat szerinti vételár összegét az árajánlat Vevő által történt elfogadását követően, de az Áruk átvételét vagy szállításának megkezdését megelőzően megemelje annak érdekében, hogy az magában foglalja a Forgalmazónál felmerült előre nem látható, váratlan költségek összegét, amelyekre Forgalmazónak ráhatása nincs vagy amelyek Vevő megrendelésének bármely módosításából vagy a Vevőtől származó információk hiányosságaiból, hibáiból adódnak. Amennyiben az ekként megemelt vételáron Vevő az Árut nem kívánja megvásárolni, úgy jogosult az áremeléssel szemben Forgalmazó felé írásban, e-mail útján kifogást benyújtani. A kifogás alapján Forgalmazó a kifogás kézhezvételétől számított három (3) napon belül dönthet arról, hogy a fentiek szerint megemelt vételáron teljesít Vevő felé vagy az adásvételtől eláll.

 

Az Áruk vételára nem tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa), sem az egyéb, a központi költségvetés felé esetlegesen megfizetendő adókat, helyi adókat, amelyeket Vevő a vételáron felül, a vételárról kiállított számla alapján fizet Forgalmazónak.

 

Az Áruk vételáráról Forgalmazó, Vevő felé számlát állít ki, amelyet e-mail mellékleteként vagy az Áruk személyes átvétele, illetve kiszállítása során, azokkal együtt bocsát Vevő rendelkezésére.

 

Az Áruk vételárából Forgalmazó, saját döntése szerint árkedvezményt adhat Vevőknek, amiről Vevőket az árajánlatban vagy a Vevők megrendelésének visszaigazolásában írásban tájékoztatja.

 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK, A FIZETÉSI KÉSEDELEM KÖVETKEZMÉNYEI

 

Az Áruk vételárát a Forgalmazó által kiállított számla alapján a Vevő személyes átvétel esetén készpénzben vagy bankkártyával, egyébként banki átutalással vagy a kiszállítással egyidejűleg készpénzben (utánvéttel) teljesítheti. A kifizetés módjáról Szerződő felek az eseti megrendelésben állapodnak meg.

 

Banki átutalás esetén Vevő a vételárat számla kiállításának napjától számított nyolc (8) napon belül tartozik Forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha Szerződő felek az eseti szerződésekben ettől eltérően állapodnak meg. A banki átutalással összefüggésben felmerülő banki költségek Vevőt terhelik. Vevő a számla szerinti pénznemben tartozik az Áruk vételárát Forgalmazónak megfizetni.

 

Forgalmazó fenntartja magának a jogot arra, hogy díjbekérő kiállítása alapján a vételár előre történő teljesítésére tartson igényt. Ilyen esetben az Áruk teljesítésére csak a díjbekérő szerinti összeg megfizetését követően kerül sor.

 

Vevő késedelmes teljesítése esetén Forgalmazó a késedelem teljes időtartamára késedelmi kamatot jogosult felszámítani a meg nem fizetett teljes vételár után. A késedelmi kamat mértékére a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („a Ptk.”) mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.

 

Vevő nem jogosult a Forgalmazóval szemben bármely jogcímen fennálló követelésébe az Áruk vételárát beszámítani.

 

Amennyiben Vevő késedelme a tizenöt (15) napot meghaladja, úgy Forgalmazó jogosult a Vevőtől származó – akár már Forgalmazó által elfogadott – megrendelések teljesítését mindaddig felfüggeszteni, amíg Vevő fizetési kötelezettségét hiánytalanul nem teljesíti.

 

Amennyiben Vevő késedelme a harminc (30) napot meghaladja, úgy Vevő elveszít minden, Forgalmazó által Vevő részére biztosított vételár- vagy egyéb kedvezményt.

 

Vevő késedelme esetén Forgalmazó jogosult a szerződéstől elállni és az eredeti állapot helyreállítása érdekében Vevőtől a már kiszállított Áru visszaszállítását igényelni vagy arról maga gondoskodni, amit Vevő tűrni köteles. Vevő viseli az Áru visszaszállítása megakadályozásának valamennyi jogi és egyéb következményét. Amennyiben az Áru már nincs Vevő birtokában vagy annak visszaszállítása egyéb okból nem lehetséges, úgy Vevő biztosíték adására köteles a vissza nem szállítható Áru bruttó vételára összegében.

 

Amennyiben a szerződéskötést megelőző állapot nem helyreállítható, úgy Forgalmazó jogosult a szerződést felmondással megszüntetni.

 

Vevő szerződésszegése esetén Forgalmazó, saját döntése alapján jogosult a szerződést az azonnali hatályú felmondás szabályai szerint megszüntetni.

 

A késedelmes teljesítéssel, a szerződéstől történő elállással, illetve a szerződés felmondásával összefüggésben felmerült költségeket – így a felmerült ügyvédi munkadíjat is – és az okozott károkat Vevő tartozik Forgalmazónak megtéríteni.

 

6. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

 

Az Áruk vételárának kifizetéséig Forgalmazó az Áruk tulajdonjogát fenntartja. Erre való hivatkozással Forgalmazó jogosult az Árukat Vevőtől visszakövetelni abban az esetben, amennyiben Vevő a vételárfizetési kötelezettségét nem vagy nem hiánytalanul teljesíti Forgalmazó felé.

 

A tulajdonjogfenntartás tényét és a Vevő személyét Forgalmazó a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezteti. Ennek hiányában sem jogosult a Vevő az Árut jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző harmadik fél részére értékesíteni, amennyiben az ellenértéket nem fordítja haladéktalanul és teljes összegében a Forgalmazóval szemben fennálló fizetési kötelezettsége teljesítésére.

 

A tulajdonjog fenntartás azon Árukra is vonatkozik, amelyeket Vevő feldolgoz. Forgalmazó a feldolgozással létrehozott termékeken tulajdonjogot szerez. Amennyiben a feldolgozás során Vevő egyéb termékeket is felhasznált, úgy Forgalmazó a feldolgozott Áru arányában szerez tulajdont a feldolgozással előállított árun és ezzel ezen Vevővel közös tulajdona keletkezik.

 

7. Garancia és felelősség

 

Forgalmazó szavatolja, hogy az Áruk megfelelnek az Áruk forgalomba hozatali engedélyében foglaltaknak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Nem terheli felelősség a Forgalmazót a Szerződő felek között az Árukkal kapcsolatban írásban vagy szóban folytatott kommunikáció (pl. elektronikus levelezés) vonatkozásában.

 

Forgalmazót nem terheli felelősség az Áruk nem megfelelő képzettséggel rendelkező személyek által történő felhasználása, szándékos károkozás, hanyagság, nem megfelelő tárolás, a Forgalmazótól és/vagy az Áruk gyártójától származó leírások megszegése vagy figyelmen kívül hagyása, az Áruk rendeltetésellenes felhasználása vagy feldolgozása esetén.

 

Vevő tartozik az Áruk átvételét követő huszonnégy (24) órán belül azokat átvizsgálni és ugyanezen határidőn belül Forgalmazót értesíteni bármely az Árukban észlelt hibákról és hiányosságokról.

 

Amennyiben Vevő a fenti határidőt elmulasztja vagy az Árut használatba veszi, úgy Forgalmazóval szemben az Áruk hibájára hivatkozással igényt nem érvényesíthet.

 

Vevő tartozik a hibás Árukkal összefüggésben kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni. Amennyiben Vevő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Forgalmazóval szemben a hibás Árukkal összefüggésben követelést, igényt nem támaszthat.

 

Forgalmazónak a hibás Árukkal összefüggésben felelőssége nem haladhatja meg a hibás Áruknak a kiállított számla szerinti nettó vételárának összegét.

 

Amennyiben Forgalmazó megállapítja az Áruk hibáját, úgy saját döntése szerint visszafizeti azok vételárát Vevőnek vagy a hibás Árukat hibátlan Árukra cseréli ki.

 

Az elkésett vagy alaptalan kifogás következtében felmerült költségek a Vevőt terhelik.

 

A visszaküldés költségei Vevőt terhelik azt az esetet kivéve, amikor a szállított Áru nem azonos a Vevő által megrendelt Áruval.

 

Forgalmazó jogosult az Árut visszahívni. Visszahívás esetén Forgalmazó mindent megtesz annak érdekében, hogy a visszahívott Áru helyett Vevőnek a mindenkori hatósági engedélyeknek és jogszabályi előírásoknak megfelelő más Árut bocsásson rendelkezésére. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy Forgalmazó a visszahívott Áru vételárát Vevőnek visszafizeti.

 

Forgalmazó a hibás Árukkal összefüggésben minden egyéb igényt, követelést kizár.

 

Forgalmazó kizárja a felelősségét minden olyan eset vonatkozásában, amikor olyan okból nem teljesít Vevő felé vagy késedelmesen teljesít, amelyre Forgalmazónak semmiféle ráhatása nincs.

 

8. VÉDJEGYEK, SZABADALMAK

 

Vevő sem a jelen ÁSZF, sem a jelen ÁSZF alapján Szerződő felek között létrejövő eseti szerződések alapján nem szerez jogosultságot arra, hogy használja Forgalmazó és/vagy az Áruk előállítóinak védjegyét, illetve az Áruk előállítóinak bármely szabadalmát.

 

9. FIZETÉSKÉPTELENSÉG

 

Mindkét Szerződő fél jogosult felmondással megszüntetni a jelen ÁSZF alapján létrejött eseti szerződéseket, amennyiben a másik Szerződő féllel szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul vagy van folyamatban.

 

A jelen szakasz szerinti felmondás minden, Vevőnek Forgalmazóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét lejárttá teszi.

 

10. VIS MAIOR

 

Vis maior esetén Forgalmazó mindenkor fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggessze Vevővel szemben a teljesítést a vis maior időtartamára. Amennyiben a vis maior időtartama a hat (6) hónapot meghaladja, úgy Forgalmazó jogosult a Vevővel létrehozott eseti szerződésektől elállni, illetve azokat és a kereskedelmi megállapodást felmondással megszüntetni, amennyiben az eredeti állapot helyreállítása nem lehetséges.

 

A jelen ÁSZF alapján vis maiornak tekintendő különösen, de nem kizárólagosan a háború, polgári zavargások, fegyveres felkelések, statárium, sztrájk, tűzeset, viharkárok, kormányzati intézkedések, termelési és/vagy közlekedési és/vagy fuvarozási zavarok, nyersanyag- és/vagy készlethiány, munkaerőhiány.

 

11. ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG

 

A jelen ÁSZF-re és a Szerződő felek közötti eseti szerződésekre, illetve az ezekben nem szabályozott kérdésekben a magyarországi mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

A jelen ÁSZF-fel vagy a Szerződő felek közötti eseti szerződésekkel összefüggésben felmerülő jogvitákban a Magyarországon mindenkor hatályos polgári perrendtartás szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes bíróság jár el.

 

12. ÉRVÉNYTELENSÉG

 

A jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

 

13. ADATOK, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 

A Vevő azzal a céllal adja meg adatait önként a Forgalmazónak, hogy Forgalmazó a Vevő részére az Árukat értékesítse. A Vevő adataiban bekövetkezett változásokat Vevő tartozik haladéktalanul Forgalmazónak átadni. A megváltozott adatok át nem adásával vagy késedelmes átadásával okozott károkért Vevő helytállni tartozik.

 

Forgalmazó eleget tesz az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, amely megfelel az ún. GDPR-rendeletnek. Forgalmazó adatvédelmi szabályzata mindenkor elérhető Forgalmazó honlapján (www.drpg.eu). Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések a drpg@drpg.eu e-mailcímre küldhetők, amelyekre Forgalmazó a választ az adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint küldi meg.

 

14. HATÁLY

 

A jelen ÁSZF annak a Forgalmazó honlapján történő közzététel időpontjával kezdődően alkalmazandó. Ugyancsak alkalmazandó a jelen ÁSZF minden olyan kereskedelmi szerződés esetében is, amely Vevő és Forgalmazó között a jelen ÁSZF-re hivatkozással jön létre.

 

A jelen ÁSZF-et a Forgalmazó 2022. szeptember 1. napján honlapján közzéteszi.

 

Forgalmazó jogosult a jelen ÁSZF-t bármikor egyoldalúan módosítani vagy kiegészíteni azzal, hogy erről a Vevőket a módosított vagy kiegészített ÁSZF honlapján történő közzétételével tájékoztatja és a módosított vagy kiegészített ÁSZF kizárólag annak közzétételét követően alkalmazható.

 

Forgalmazó vállalja, hogy mindazon Vevők részére, akikkel írásban kereskedelmi szerződést hoz létre, a jelen ÁSZF egy példányát átadja.

 

 

Budapest, 2023. március 24.

 

 

DRPG Kft.

Dr. Petruska Gábor

ügyvezető

bottom of page